All posts by: admin-btsh

About admin-btsh

14/09/2016

Kerkese per Ministrine e Financave, Për heqjen e akcizes për pijet energjike

14 Shtator 20016, Tirane BASHKIMI TREGTARI SHQIPERISE Për heqjen e akcizes për pijet energjike drejtuar Ministrise se Financave 1- Parashtrimi i situatës Më 28 Dhjetor 2013, me procedurë të shpejtë dhe pa konsultim paraprak me grupet e interesit, Kuvendi i Shqipërisë miratoi Ligjin Nr. 180/2013 duke amenduar legjislacionin e zbatueshëm tatimor në lidhje me detyrimin […]

Publikime
14/09/2016

Kërkesë per Drejtorine se Pergjitheshme te Doganave për mos-aplikimin e tarifes se skanimit mbi deklaratat doganore te perpiluara për pullat e akcizës

14 Shtator 2016, Tirane BASHKIMI TREGTARI SHQIPERISE Kërkesë per Drejtorine se Pergjitheshme te Doganave për mos-aplikimin e tarifes se skanimit mbi deklaratat doganore te perpiluara për pullat e akcizës Prezantimi i problematikës Dëshirojmë të parashtrojmë problemin e evidentuar nga subjektet tregtare importues të mallrave subjekt i Akcizës. Me Ligjin nr.74/2015 «Për miratimin e marreveshjeve ndërmjet […]

Publikime
09/09/2016

Kerkese per shfuqizimin e Udhezimit Nr.7, dt.15.06.2012 te MPPT “Per kontrollin e mjeteve te transportit ne regjim te temperaturave te kontrolluara sipas marreveshjes ATP”, si dhe akteve te tjera nenligjore ne lidhje me kete udhezim

9 Shtator 2016, Tirane BASHKIMI TREGTAR I SHQIPERISE Kerkese per shfuqizimin e Udhezimit  Nr.7, dt.15.06.2012 te MPPT “Per kontrollin e mjeteve te transportit ne regjim te temperaturave te kontrolluara sipas marreveshjes ATP”, si dhe akteve te tjera nenligjore ne lidhje me kete udhezim Drejtuar: Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures Per dijeni :    Ministrise se Zhvillimit […]

Publikime
27/07/2016

Rekomandime për Ministrine e Financave mbi impaktin e ankimimeve te vendimeve te Drejtorise se Apelimit Tatimor (DAT) ne gjykate dhe menyrat per te permiresuar klimen e biznesit ne kete drejtim

13 Nentor 2015 Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqiperisë”, si përfaqësuese e interesave të aktivitetit të distributoreve dhe shitësve me pakice ne Shqipëri, paraqet shqetesimet dhe sugjerimet e saj si vijojnë: 1.    Problematikat: Aktualisht, ne perputhje me Ligjin e Procedurave dhe aktet nenligjore te dala ne zbatim te tij, ne monentin kur DRT nxjerr nje Njoftim […]

Publikime
25/07/2016

Konferenca e 1rë e Forumit të Përbashkët i Dhomave të Tregtisë dhe Shoqatave të Sipërmarrjes

Tiranë, 1 Korrik 2016, ora 12:00 Hyrje Më datë 18 Prill 2016, Ministria e Financave paraqiti te grupet e interesit më të mëdha në vend një projekt-paketë të thjeshtuar për proçedurat tatimore, një ndër aktet ligjore të rëndësishme për nga impakti për sipërmarrjen private në Shqipëri. Perveç propozimeve, sugjerimeve e rekomandimeve individuale të bëra nga […]

Publikime
08/06/2016

Pjesmarrje në Mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar 8 Qershor 2016

Bashkimi Tregtar i Shqiperise mori pjese ne mbledhjen e rradhes se Keshillit Ekonomik Kombetar nepermjet anetareve rezident te saj ne kete keshill, si dhe perfaqesues te kompanive te medha ne vend. Tematika e kesaj mbledhje ishte prezantimi i paketes se re fiskale dhe lehtesimi i procedurave per biznesin. Ne fjalen hapese te Kryeministrit te Republikes […]

Publikime
25/05/2016

Leter Zyrtare Bashkise Tirane per Taksen e Tabeles

LETËR ZYRTARE Sugjerime për uljen e nivelit të Taksës së Tabelës Baza ligjore: Ligji Nr. 9632 datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar) [“Ligji Nr. 9632/2006”]; Vendim Nr. 59 datë 30/12/2015 i Këshillit Bashkiak Tiranë (“Vendimi Nr. 59”) I Nderuar z. Kryetar, Në emër të Shoqatës “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë”, shoqatë e krijuar […]

Publikime