Publikime

27/08/2019

Projektligji për “Fiskalizimin”, BTSH pjesë e tryezës së diskutimit me shoqatat e biznesit

Prej datës 1 Gusht është hedhur për konsultim publik nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, projektligji “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Ky projektligj pritet të sjellë një sërë ndryshimesh shumë të rëndësishme për biznesin në mënyrën e faturimit të mallrave apo shërbimeve që ata ofrojnë, por jo vetëm. Nisur nga ky fakt […]

Publikime
14/06/2019

BTSH ne lidhje me projekt-ligjin “Per Mbrojtjen e Shendetit te Konsumatoreve nga Produktet e Duhanit”

Qe nga depozitimi i tij projekt-ligji Per Mbrojtjen e Shendetiti nga Produktet e Duhanit ka shkaktuar mjaft diskutime sidomos midis komunitetit te biznesit ne vend. Projekt-ligji fillestar i depozituar parashikonte nje sere ndryshimesh ne ligjin ekzistues si: pasija me license e subjekteve  te cilat tregetojne duhan; paisja me etiketa te detajuara e produkeve te duhenit; […]

Publikime
13/06/2019

BTSH mbi ndryshimet e Kodit Penal ne sferen e Sigurise Ushqimore

Inspektimet e fundit nga ana e Autoritetit Kombetar te Ushqimit nxorren ne pah problematika te medha per sa i perket sigurise ushqimore. Qe nga nivelet disa here me te larta te kimikateve e deri tek praktikat e gabuara te paketimit dhe ruajtjes se produkteve bene qe Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural ne bashkepunim me […]

Publikime
10/06/2019

Leter e Hapur Komuniteti i Biznesit mbi ndryshimet ne Kodin Penal

                                                        LETËR E HAPUR Mbi ndryshimet në Kodin Penal në fushën e Sigurisë Ushqimore Drejtuar:        Z. Ulsi MANJA, Kryetar Komisioni për Çështjet  Ligjore, Administratën Publike dhe Të Drejtat e Njeriut Z. Niko PELESHI, Kryetar Komisioni Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Z. Arben AHMETAJ, Kryetar Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat Z. Ermonela VALIKAJ […]

Publikime
14/09/2016

Kerkese per Ministrine e Financave, Për heqjen e akcizes për pijet energjike

14 Shtator 20016, Tirane BASHKIMI TREGTARI SHQIPERISE Për heqjen e akcizes për pijet energjike drejtuar Ministrise se Financave 1- Parashtrimi i situatës Më 28 Dhjetor 2013, me procedurë të shpejtë dhe pa konsultim paraprak me grupet e interesit, Kuvendi i Shqipërisë miratoi Ligjin Nr. 180/2013 duke amenduar legjislacionin e zbatueshëm tatimor në lidhje me detyrimin […]

Publikime
14/09/2016

Kërkesë per Drejtorine se Pergjitheshme te Doganave për mos-aplikimin e tarifes se skanimit mbi deklaratat doganore te perpiluara për pullat e akcizës

14 Shtator 2016, Tirane BASHKIMI TREGTARI SHQIPERISE Kërkesë per Drejtorine se Pergjitheshme te Doganave për mos-aplikimin e tarifes se skanimit mbi deklaratat doganore te perpiluara për pullat e akcizës Prezantimi i problematikës Dëshirojmë të parashtrojmë problemin e evidentuar nga subjektet tregtare importues të mallrave subjekt i Akcizës. Me Ligjin nr.74/2015 «Për miratimin e marreveshjeve ndërmjet […]

Publikime
09/09/2016

Kerkese per shfuqizimin e Udhezimit Nr.7, dt.15.06.2012 te MPPT “Per kontrollin e mjeteve te transportit ne regjim te temperaturave te kontrolluara sipas marreveshjes ATP”, si dhe akteve te tjera nenligjore ne lidhje me kete udhezim

9 Shtator 2016, Tirane BASHKIMI TREGTAR I SHQIPERISE Kerkese per shfuqizimin e Udhezimit  Nr.7, dt.15.06.2012 te MPPT “Per kontrollin e mjeteve te transportit ne regjim te temperaturave te kontrolluara sipas marreveshjes ATP”, si dhe akteve te tjera nenligjore ne lidhje me kete udhezim Drejtuar: Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures Per dijeni :    Ministrise se Zhvillimit […]

Publikime
27/07/2016

Rekomandime për Ministrine e Financave mbi impaktin e ankimimeve te vendimeve te Drejtorise se Apelimit Tatimor (DAT) ne gjykate dhe menyrat per te permiresuar klimen e biznesit ne kete drejtim

13 Nentor 2015 Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqiperisë”, si përfaqësuese e interesave të aktivitetit të distributoreve dhe shitësve me pakice ne Shqipëri, paraqet shqetesimet dhe sugjerimet e saj si vijojnë: 1.    Problematikat: Aktualisht, ne perputhje me Ligjin e Procedurave dhe aktet nenligjore te dala ne zbatim te tij, ne monentin kur DRT nxjerr nje Njoftim […]

Publikime
  • 1
  • 2