Rreth Nesh

rreth-neshShoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” është organizatë jofitimprurëse me anëtarësi dhe themelohet, regjistrohet dhe organizohet në përputhje me legjislacionin shqiptar, aktin e themelimit dhe në statut.

BTSH ka fituar personalitet juridik që nga momenti i regjistrimit të saj në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë, në përputhje me Vendimin nr.5186 datë 4 Nëntor 2015.